Read about the petition:
English French Italian German Portugal Dutch Spanish Greek

View Official YouTube Teaser (HD)

“Eén miljoen handtekeningen voor Europa”

Doel

De verzameling van één (1) miljoen digitale handtekeningen. De handtekeningen moeten zo veel mogelijk gebieden van Europa beslaan, zowel in geografisch als in demografisch opzicht. De tekst zal vervolgens samen met de handtekeningen verstuurd worden aan de Voorzitter van de Europese Commissie, de heer Barroso.

De betekenis van je handtekening

Met het zetten van je handtekening laat je weten dat je tegen de economische afbraak en de knechting van individu en natie bent. Je tekent voor Europese solidariteit, een plicht en verantwoordelijkheid van groot belang.

Wij eisen

De kwijtschelding van de onmenselijke schuldenlast. Wanneer landen in nood verkeren (bijv. door het instorten van de gezondheidszorg en het onderwijssysteem, doordat lonen en pensioenen niet langer uitbetaald kunnen worden), dient de aflossing van de te zwaar drukkende schuld opzij geschoven te worden. Primaire levensbehoeften en de waardigheid van het individu dienen dan voorrang te krijgen op het aflossen van de schuld

Noot: Artikel 8 van het Verdrag van Lissabon, betreffende één (1) miljoen handtekeningen, zal van kracht worden per 1 april 2012. Vanaf die datum kunnen Europese burgers de Europese Commissie verzoeken om een wetsvoorstel in te dienen over een bepaald onderwerp.

Het is noodzaak dat Seisachteia tegen die tijd de handtekeningen van één (1) miljoen Europese burgers heeft verzameld om aanspraak te maken op de rechtsgeldigheid van de noodsituatie en deze wettelijk vast te leggen. (Als het volk lijdt, kan de woekeraar naar z’n geld fluiten)

”Eén miljoen handtekeningen voor “een Europa van solidariteit”
Ter attentie van de heer José Manuel Barroso
Voorzitter van de Europese Commissie
1049 Brussel, België

Mijnheer de Voorzitter,
Het is uiterst bitter te moeten constateren dat Europa een woekercontract heeft gesloten met Griekenland (en andere landen). De rente waartegen de Trojka de leningen aan Griekenland verstrekt ligt beduidend hoger dan het percentage waartegen de lenende staten zelf geld kunnen lenen. (Duitsland leent geld tegen een rente van 0,25% om dit vervolgens tegen 5% aan Griekenland te lenen). Enkele lidstaten hebben de crisis in Griekenland als aanleiding gebruikt om zichzelf op schandalige wijze te verrijken. Hieruit blijkt dat zij de solidariteitsgedachte van de EU volledig aan hun laars lappen. Dit soort economisch kannibalisme tegenover een lidstaat vormt een ultieme bedreiging voor de waarden waar Euopa voor staat.

De oplossingen die worden aangedragen zijn NIET levensvatbaar voor Griekenland, noch voor de economische structuur van Europa in het algemeen. De schuld zal alleen maar meer toenemen door deze woekerleningen aan Griekenland. Dit zal uiteindelijk ook een ontwrichtend effect hebben op het normaal functioneren van Europese instituties. De situatie vereist onmiddellijke actie.

Wij beroepen ons op artikel 8 van het Verdrag van Lissabon en roepen u op om de volgende voorstellen ter stemming aan de Europese Commissie voor te leggen:

- Dat ieder lid unilateraal dat deel van de overheidsschuld kwijtscheldt dat valt onder de categorie “verfoeilijke schuld” (odious debt), zoals het geval is met de Griekse schuld. Het leeuwendeel hiervan bestaat uit kapitaalvergaring door rente te trekken over leningen van tientallen jaren terug. De lening zelf is al afgelost. Het betreft hier dus een schuld uit rente over rente.

- Dat het principe van “noodsituatie” wordt ingevoerd. Dat houdt in dat wanneer het economische en politieke voortbestaan van de staat op het spel staat ten gevolge van het aflossen van een onhoudbare schuld (met als gevolg een snel oplopende werkloosheid, lonen en pensioenen die niet langer uitbetaald worden, de sluiting van ziekenhuizen, scholen en maatschappelijke diensten, het individu dat in armoede vervalt enz.) de weigering om te betalen noodzakelijk en gerechtvaardigd is.

Met vriendelijke groet,
Share on Facebook:


Our only chance is sharing: